Generalforsamling.


Generalforsamling 22.03.2018
 .
Ad 1 Valg af dirigent
Peter Lorenzen blev valgt. Peter takkeder for valget og erklærede generalforsamlinmgen rettidigt indkaldt, dvs min. 2 uger før afholdelsen.

Ad 2 Formandens beretning
Formanden (Kirsten Bøgelund) fremlagde beretningen.
Beretningen blev godkendt.
 .
Ad 3 Kassererens beretning
Kassereren (Benny Bøgelund) fremlagde regnskab for 2017 og budget for 2018 .
Både regnskab og budget blev godkendt.
Ad 4 Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
Ad 5 Kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, nogle medlemmer mente at et årskontingent på kr. 200,- ville være passende, dette blev dog nedstemt.
Kontingent er derfor uændret kr. 150.00.
Ad 6 Valg af bestyrelse
Benny og Kristian var på valg.
– begge blev genvalgt .
Anne Marie Frandsen blev valgt ind i bestyrelsen

Ad 7 Valg af revisor
Knud Warming modtog genvalg. Mogens Knudsen blev genvalgt som revisorsuppleant.
 .
Ad 8 Eventuelt
Kirsten takkede generalforsamlingen for et godt møde og dirigenten for veludført job.
Kolding den 26.03.2018
Alice Ilberg Schultz
Generalforsamling 23.03.2017
 .
Ad 1 Valg af dirigent
Knud Warming blev valgt. Knud Warming takkeder for valget og erklærede generalforsamlinmgen rettidigt indkaldt, dvs min. 2 uger før afholdelsen
.
Ad 2 Formandens beretning
Formanden fremlagde beretningen (vedlagt). Beretningen blev godkendt.
Holger Bjørnholt-Fink, Fredericia tilbød at hjælpe med skrivning af noder
til VViK ́s sanghefter.
 .
Ad 3 Kassererens beretning
Kassereren fremlagde regnskab for 2016 og budget for 2017 (vedlagt). Både regnskab og budget blev godkendt.
 .
Ad 4 Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
 .
Ad 5 Kontingent
Kontingent er uændret kr. 150.00.
 .
Ad 6 Valg af bestyrelse
Kirsten, Peter og Alice var på valg.
Peter (formand) ønskede ikke genvalg.
Kirsten blev valgt til formand.
Alice blev genvalgt.
 .
Ad 7 Valg af revisor
Knud Warming modtog genvalg. Mogens Knudsen blev genvalgt som revisorsuppleant.
 .
Ad 8 Eventuelt
Kirsten takkede på bestyrelsens vegne Peter for hans store arbejde som formand gennem flere år.
Helge Poulsen tilbød at hjælpe med forefaldende arbejde.
Peter takkede dirigenten for veludført job.
 .
Kolding den 26.03.2016
Alice Ilberg Schultz